Dokumenty

rok 2013
návrh VZN na rok 2013
jpg Príloha č. 1
Príloha č. 1 k VZN na rok 2013
pdf Pozvánka na OZ
pdf VZN o verejnom poriadku
pdf VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2013
pdf VZN o pravidlách času predaja v obchode a čas prevádzky služieb
pdf Smernica o správnych poplatkoch
pdf Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
VZN na rok 2012
pdf VZN na rok 2012
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Zverejňovanie zmlúv podľa § 546 z r.2010
Rok 2011
Všeobecne vávazné nariadene (VZN) na rok 2011
pdf VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lúčka
Všeobecne záväzné nariadenie